THỐNG KÊ SỐ ĐẸP NGÀY 23/7/2019

Chốt sô nóng

DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ SỔ XỐ VIP NGÀY 23/7/2019

DÀN 65S

02,04,07,09,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,32,34

37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,52,54,57,59,62,64,67,69

70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,82,84,87,89,90,91,92,93,94,95

96,97,98,99

DÀN 3X

04,09,14,19,24,29,34,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,54,59

64,69,74,79,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,66

DÀN 1X

97 79 91 19 47 74 49 94 41 14 92 29 99 44 77 11 66

DÀN 6S

79 97 47 74 19 91

STĐ

97 47

BTĐ

47

STL

29-92

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *